Jorga

Apa: Jeck v. Noricum
Anya: Rina v.d. Platinium
 
Kor 1., Kiv. Kituno